Kancelaria Mediacyjna Artur Granecki zajmuje się prowadzeniem mediacji w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego (gospodarczego, handlowego), zamówień publicznych, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach i administracyjnych, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne przez przepisy prawa.

Mediacje prowadzone są na podstawie zaakceptowanego przez strony lub uzgodnionego z udziałem stron sporu Regulaminu postępowania mediacyjnego
w Kancelarii Mediacyjnej Artur Granecki.

Mediacje w Kancelarii Mediacyjnej Artur Granecki prowadzone są w szczególności w sprawach sporów:
1) dotyczących ważności lub wykonania umów cywilnoprawnych, deweloperskich;
2) o zapłatę należności;
3) związanych z obrotem nieruchomościami i procesem inwestycyjnym;
4) o zniesienie współwłasności;
5) o służebności;
6) o podział nieruchomości wspólnej do korzystania;
7) o nadbudowy lub przebudowy nieruchomości wspólnej;
8) wynikających z naruszenia praw autorskich oraz naruszenia praw w internecie, w tym także dotyczące handlu elektronicznego;
9) prawa komputerowego;
10) prawa prasowego;
11) pomiędzy wspólnotą mieszkaniową i spółdzielnią a jej członkami;
12) w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, fundacjach;
13) pomiędzy lekarzem a pacjentem, dentystą a pacjentem, kosmetyczką a pacjentem;
14) z zakresu prawa pracy;
15) administracyjnych, w ramach postępowań administracyjnych.

1. Polubowne załatwienie sporu.

Każda ugoda jest lepsza od najlepszego wyroku

2. Odformalizowanie postępowania prowadzącego do uzyskania tytułu wykonawczego na podstawie którego może być prowadzona egzekucja komornicza.

W postępowaniu mediacyjnym nie prowadzi się postępowania dowodowego, ustalenia i stanowiska stron prowadzą bezpośrednio do zawarcia ugody.

3. Uniknięcie postępowania sądowego.

Postępowanie sądowe służy jedynie zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Mediacja nie angażuje czasu stron sporu i może być przeprowadzona bez ich bezpośredniego kontaktu.

4. Szybkość postępowania mediacyjnego.

Wyłącznie od  stron zależy czas trwania postępowania mediacyjnego i zawarcia ugody. Wg Raportu Doing Bussines in Poland dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, wraz z egzekwowaniem umów, trwa średnio 512 dni, a w mediacji sprawę można zakończyć w terminie 7-30 dni.

5. Niskie i przewidywalne koszty postępowania mediacyjnego.

Wynagrodzenie mediatora w mediacji prywatnej ustalane jest odrębnie w odniesieniu do każdego przypadku. Możliwe jest ustalenie wynagrodzenia procentowo od wartości przedmiotu sporu albo według stawki godzinowej. Wynagrodzenie mediatora ustalane jest z góry przed przystąpieniem do mediacji.

Wynagrodzenie mediatora w mediacji sądowej określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 20.06.2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 921). W sprawach o prawa majątkowe – 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2.000 zł. W pozostałych sprawach 150 zł za pierwsze posiedzenie, a za każde kolejne 100 zł, jednak nie więcej niż 450 zł.

Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów powstałych wskutek oczywiście nieuzasadnionej odmowy udziału
w mediacji.

W przypadku, gdy zostanie zawarta ugoda przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę
do sądu.
W przypadku, gdy zostanie zawarta ugoda przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.

6. Dyskrecja i poufność.

To co przekazały strony w postępowaniu mediacyjnym nie może być wykorzystane poza tym postępowaniem w celu rozwiązania zaistniałego sporu.

Wynagrodzenie mediatora w mediacji w Kancelarii Mediacyjnej Artur Granecki ustalane jest odrębnie w odniesieniu do każdego przypadku. Możliwe jest ustalenie wynagrodzenia procentowo od wartości przedmiotu sporu albo według stawki godzinowej. Wynagrodzenie mediatora ustalane jest z góry przed przystąpieniem do mediacji. W razie braku odmiennych ustaleń opłaty i koszt postępowania mediacyjnego przedstawiają się następująco:

1. W związku ze skierowaniem wniosku o przeprowadzenie mediacji, a następnie prowadzoną mediacją, Mediator pobiera następujące opłaty: 

1) opłata wstępna (pkt 2); 

2) opłata mediacyjna (pkt 8 i 9); 

3) zaliczka na wydatki uzgodnione przez strony sporu (pkt 10). 

2. Strona składająca wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego uiszcza bezzwrotną opłatę wstępną w wysokości 200 zł. Bezzwrotna opłata wstępna pobierana jest tytułem poniesienia wydatków związanych z podjęciem przez Mediatora czynności administracyjnych wszczynających postępowanie mediacyjne. 

3. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego nie został prawidłowo opłacony, Mediator wzywa do uiszczenia opłaty wstępnej w terminie
7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

4. Niezwłocznie po otrzymaniu wspólnego wniosku o przeprowadzenie mediacji lub wyrażeniu zgody przez drugą stronę na przeprowadzenie mediacji w razie złożenia wniosku o mediację przez jedną ze stron, Mediator zwraca się do stron o uiszczenie w terminie 7 dni opłaty mediacyjnej obliczonej zgodnie z ust. 9-11. W przypadku nieuiszczenia opłaty mediacyjnej w terminie określonym w zdaniu powyżej, sprawę uważa się za niewszczętą. 

5. W toku mediacji, przed każdą sesją mediacyjną Mediator wzywa strony do uiszczenia opłaty mediacyjnej obliczonej zgodnie z ust. 9-11. Nieuiszczenie opłaty mediacyjnej w zakreślonym terminie powoduje, że sesja mediacyjna nie dochodzi do skutku i zostaje wyznaczony kolejny termin sesji mediacyjnej, o czym zawiadamia się strony. Powtórne nieuiszczenie opłaty mediacyjnej w wysokości i terminie wskazanym przez Mediatora powoduje zakończenie postępowania mediacyjnego. 

6.Mediacja może być przeprowadzona pod warunkiem otrzymania przez Mediatora wymaganej opłaty mediacyjnej. 

7. Strony uiszczają opłaty na rachunek bankowy Mediatora: 74102039580000930200162560. 

8. Z tytuł prowadzenia umownego postępowania mediacyjnego w sprawach o prawa majątkowe, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu jednak nie mniej niż 500 złotych i nie więcej niż 50.000 zł. 

9. Z tytuł prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach o prawa majątkowe, w których nie można ustalić wartości przedmiotu sporu oraz o prawa niemajątkowe, pobiera się opłatę mediacyjną w wysokości :

1) 100 zł za godzinę za spotkanie wstępne;

2) 250 zł – za pierwszą sesję mediacyjną w sprawie;

3) 100 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę pierwszej i kolejnej sesji mediacyjnej. 

10. Strony są zobowiązane do wnoszenia zaliczek na wydatki związane z przeprowadzeniem mediacji w tym w szczególności na koszty podróży (delegacji) mediatorów, uzgodnionych przez strony opinii specjalistów, ekspertów, biegłych i tłumaczy oraz najem pomieszczeń do przeprowadzenia mediacji
(w przypadku uzgodnienia prowadzenia postępowania mediacyjnego poza siedzibą Kancelarii) oraz noclegów dla mediatorów. 

11. Nieuiszczenie zaliczki, o której mowa w ust. 11, w wysokości i terminie wskazanym przez Kancelarię, powoduje wstrzymanie postępowania mediacyjnego. Kancelaria powtórnie wzywa stronę/strony do wniesienia zaliczki. Powtórne nieuiszczenie zaliczki w wysokości i terminie wskazanym przez Kancelarię powoduje zakończenie postępowania mediacyjnego. 

12. W przypadku zakończenia postępowania mediacyjnego przed rozpoczęciem sesji mediacyjnej, strony zobowiązane są uiścić wydatki związane
z przebiegiem postępowania, w szczególności z organizacją sesji mediacyjnej (koszty podróży, noclegów mediatorów Kancelarii, uzgodnionego wynajmu pomieszczeń do przeprowadzenia mediacji) poniesione przez Kancelarię przed jej rozpoczęciem, których pomimo dołożenia należytej staranności nie udało się uniknąć. 

13. Pozostałe wydatki, w tym koszty ewentualnej pomocy prawnej, strony pokrywają we własnym zakresie. 

14. Po zakończeniu postępowania mediacyjnego Strony otrzymują od Kancelarii fakturę VAT, uwzględniającą poniesione koszty, w tym opłaty oraz ewentualne wydatki. 

15. Wszystkie opłaty postępowania mediacyjnego powiększa się o należny podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących na dzień wystawienia faktury. 

16. Za uiszczenie kosztów mediacji strony są odpowiedzialne solidarnie, przy czym o ile strony nie uzgodniły na piśmie inaczej, koszty mediacji obciążać będą każdą ze stron w częściach równych. 

17. Wynik mediacji nie ma wpływu na wynagrodzenie Mediatora.

Mediacja służy do polubownego rozwiązania sporów w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego (gospodarczego), rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach karnych i administracyjnych.


 

Mediator ma na celu pomoc w polubownym rozwiązaniu sporów w tym może   wspierać strony w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych, lub na zgodny wniosek stron może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące.

Ugoda przed mediatorem, podlega zatwierdzeniu przez sąd i jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

Wszczęcie postępowania mediacyjnego powoduje przerwanie biegu przedawnienia roszczeń (art. 123 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego).

1. Kontakt z Mediatorem – złożenie wniosku o mediację, wniosek mogą złożyć obie strony lub tylko jedna strona, jeżeli wniosek złożyła jedna strona, mediator kontaktuje się z drugą stroną w celu  mediacji.

2. Ustalenie terminu spotkania wstępnego – mediacje odbywają się na ze stronami lub indywidualnie z każdą ze stron, istnieje  możliwość przeprowadzenia mediacji za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się na odległość (telefonicznie lub za pomocą internetu).

3. Spotkanie wstępne – strony sporu przedstawiają stanowiska i oczekiwania.

4. Posiedzenie mediacyjne – spotkanie stron sporu z mediatorem w celu ustalenia treści ugody.

5. Zawarcie ugody – potwierdzającej poczynione uzgodnienia.

6. Złożenie ugody w sądzie –  w celu zatwierdzenia ugody i nadania klauzuli wykonalności, jeżeli strony upoważnią do tego  mediatora.

 

Kancelaria Mediacyjna zapewnia prowadzenie postępowania mediacyjnego całkowicie on-line.
W takim przypadku nie jest konieczne osobiste stawiennictwo stron. W przypadku przedsiębiorców zapewnia oszczędność czasu, sprawność i szybkość postępowania.
W celu rozpoczęcia e-mediacji koniecznym jest o wypełnienie formularza załącznika nr 1 do Regulaminu postępowania mediacyjnego i koszty mediacji
w Kancelarii Mediacyjnej Artur Granecki dostępnego na stronie w zakładce Regulamin.

Mediacja służy do polubownego rozwiązania sporów w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego (gospodarczego), rodzinnego i opiekuńczego
oraz prawa pracy, jak również w sprawach karnych i administracyjnych.

Mediator ma na celu pomoc w polubownym rozwiązaniu sporów w tym może wspierać strony w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych,
lub na zgodny wniosek stron może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące.

Ugoda przed mediatorem, podlega zatwierdzeniu przez sąd i jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

Wszczęcie postępowania mediacyjnego powoduje przerwanie biegu przedawnienia roszczeń (art. 123 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego).