Mediacja służy do polubownego rozwiązania sporów w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego (gospodarczego), rodzinnego
i opiekuńczego oraz prawa pracy,
jak również w sprawach karnych
i administracyjnych.


Mediator ma na celu pomoc w polubownym rozwiązaniu sporów w tym może   wspierać strony w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych, lub na zgodny wniosek stron może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące.

Ugoda przed mediatorem, podlega zatwierdzeniu przez sąd i jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

Wszczęcie postępowania mediacyjnego powoduje przerwanie biegu przedawnienia roszczeń (art. 123 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego).