Wynagrodzenie mediatora w mediacji w Kancelarii Mediacyjnej Artur Granecki ustalane jest odrębnie w odniesieniu do każdego przypadku. Możliwe jest ustalenie wynagrodzenia procentowo od wartości przedmiotu sporu albo według stawki godzinowej. Wynagrodzenie mediatora ustalane jest z góry przed przystąpieniem do mediacji. W razie braku odmiennych ustaleń opłaty i koszt postępowania mediacyjnego przedstawiają się następująco:

1. W związku ze skierowaniem wniosku o przeprowadzenie mediacji, a następnie prowadzoną mediacją, Mediator pobiera następujące opłaty: 

1) opłata wstępna (pkt 2); 

2) opłata mediacyjna (pkt 8 i 9); 

3) zaliczka na wydatki uzgodnione przez strony sporu (pkt 10). 

2. Strona składająca wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego uiszcza bezzwrotną opłatę wstępną w wysokości 200 zł. Bezzwrotna opłata wstępna pobierana jest tytułem poniesienia wydatków związanych z podjęciem przez Mediatora czynności administracyjnych wszczynających postępowanie mediacyjne. 

3. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego nie został prawidłowo opłacony, Mediator wzywa do uiszczenia opłaty wstępnej w terminie
7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

4. Niezwłocznie po otrzymaniu wspólnego wniosku o przeprowadzenie mediacji lub wyrażeniu zgody przez drugą stronę na przeprowadzenie mediacji w razie złożenia wniosku o mediację przez jedną ze stron, Mediator zwraca się do stron o uiszczenie w terminie 7 dni opłaty mediacyjnej obliczonej zgodnie z ust. 9-11. W przypadku nieuiszczenia opłaty mediacyjnej w terminie określonym w zdaniu powyżej, sprawę uważa się za niewszczętą. 

5. W toku mediacji, przed każdą sesją mediacyjną Mediator wzywa strony do uiszczenia opłaty mediacyjnej obliczonej zgodnie z ust. 9-11. Nieuiszczenie opłaty mediacyjnej w zakreślonym terminie powoduje, że sesja mediacyjna nie dochodzi do skutku i zostaje wyznaczony kolejny termin sesji mediacyjnej, o czym zawiadamia się strony. Powtórne nieuiszczenie opłaty mediacyjnej w wysokości i terminie wskazanym przez Mediatora powoduje zakończenie postępowania mediacyjnego. 

6.Mediacja może być przeprowadzona pod warunkiem otrzymania przez Mediatora wymaganej opłaty mediacyjnej. 

7. Strony uiszczają opłaty na rachunek bankowy Mediatora: 74102039580000930200162560. 

8. Z tytuł prowadzenia umownego postępowania mediacyjnego w sprawach o prawa majątkowe, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu jednak nie mniej niż 500 złotych i nie więcej niż 50.000 zł. 

9. Z tytuł prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach o prawa majątkowe, w których nie można ustalić wartości przedmiotu sporu oraz o prawa niemajątkowe, pobiera się opłatę mediacyjną w wysokości :

1) 100 zł za godzinę za spotkanie wstępne;

2) 250 zł – za pierwszą sesję mediacyjną w sprawie;

3) 100 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę pierwszej i kolejnej sesji mediacyjnej. 

10. Strony są zobowiązane do wnoszenia zaliczek na wydatki związane z przeprowadzeniem mediacji w tym w szczególności na koszty podróży (delegacji) mediatorów, uzgodnionych przez strony opinii specjalistów, ekspertów, biegłych i tłumaczy oraz najem pomieszczeń do przeprowadzenia mediacji
(w przypadku uzgodnienia prowadzenia postępowania mediacyjnego poza siedzibą Kancelarii) oraz noclegów dla mediatorów. 

11. Nieuiszczenie zaliczki, o której mowa w ust. 11, w wysokości i terminie wskazanym przez Kancelarię, powoduje wstrzymanie postępowania mediacyjnego. Kancelaria powtórnie wzywa stronę/strony do wniesienia zaliczki. Powtórne nieuiszczenie zaliczki w wysokości i terminie wskazanym przez Kancelarię powoduje zakończenie postępowania mediacyjnego. 

12. W przypadku zakończenia postępowania mediacyjnego przed rozpoczęciem sesji mediacyjnej, strony zobowiązane są uiścić wydatki związane
z przebiegiem postępowania, w szczególności z organizacją sesji mediacyjnej (koszty podróży, noclegów mediatorów Kancelarii, uzgodnionego wynajmu pomieszczeń do przeprowadzenia mediacji) poniesione przez Kancelarię przed jej rozpoczęciem, których pomimo dołożenia należytej staranności nie udało się uniknąć. 

13. Pozostałe wydatki, w tym koszty ewentualnej pomocy prawnej, strony pokrywają we własnym zakresie. 

14. Po zakończeniu postępowania mediacyjnego Strony otrzymują od Kancelarii fakturę VAT, uwzględniającą poniesione koszty, w tym opłaty oraz ewentualne wydatki. 

15. Wszystkie opłaty postępowania mediacyjnego powiększa się o należny podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących na dzień wystawienia faktury. 

16. Za uiszczenie kosztów mediacji strony są odpowiedzialne solidarnie, przy czym o ile strony nie uzgodniły na piśmie inaczej, koszty mediacji obciążać będą każdą ze stron w częściach równych. 

17. Wynik mediacji nie ma wpływu na wynagrodzenie Mediatora.