1. Polubowne załatwienie sporu.

Każda ugoda jest lepsza od najlepszego wyroku

2. Odformalizowanie postępowania prowadzącego do uzyskania tytułu wykonawczego na podstawie którego może być prowadzona egzekucja komornicza.

W postępowaniu mediacyjnym nie prowadzi się postępowania dowodowego, ustalenia i stanowiska stron prowadzą bezpośrednio do zawarcia ugody.

3. Uniknięcie postępowania sądowego.

Postępowanie sądowe służy jedynie zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Mediacja nie angażuje czasu stron sporu i może być przeprowadzona bez ich bezpośredniego kontaktu.

4. Szybkość postępowania mediacyjnego.

Wyłącznie od  stron zależy czas trwania postępowania mediacyjnego i zawarcia ugody. Wg Raportu Doing Bussines in Poland dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, wraz z egzekwowaniem umów, trwa średnio 512 dni, a w mediacji sprawę można zakończyć w terminie 7-30 dni.

5. Niskie i przewidywalne koszty postępowania mediacyjnego.

Wynagrodzenie mediatora w mediacji prywatnej ustalane jest odrębnie w odniesieniu do każdego przypadku. Możliwe jest ustalenie wynagrodzenia procentowo od wartości przedmiotu sporu albo według stawki godzinowej. Wynagrodzenie mediatora ustalane jest z góry przed przystąpieniem do mediacji.

Wynagrodzenie mediatora w mediacji sądowej określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 20.06.2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 921). W sprawach o prawa majątkowe – 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2.000 zł. W pozostałych sprawach 150 zł za pierwsze posiedzenie, a za każde kolejne 100 zł, jednak nie więcej niż 450 zł.

Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów powstałych wskutek oczywiście nieuzasadnionej odmowy udziału
w mediacji.

W przypadku, gdy zostanie zawarta ugoda przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę
do sądu.
W przypadku, gdy zostanie zawarta ugoda przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.

6. Dyskrecja i poufność.

To co przekazały strony w postępowaniu mediacyjnym nie może być wykorzystane poza tym postępowaniem w celu rozwiązania zaistniałego sporu.